Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden, voor een prettige samenwerking 

1. Algemeen:

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure praktijk By Roos  Geldermalsen en een cliënt waarop Pedicure praktijk By Roos Geldermalsen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen van Pedicure praktijk By Roos:

Behandelingen worden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Pedicure praktijk By Roos zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken:

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak met Pedicure praktijk By Roos Geldermalsen te melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure praktijk By Roos 70% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Pedicure praktijk By Roos moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling:

Prijzen van behandelingen zijn zichtbaar op de web-site van Pedicure praktijk By Roos. Prijswijzigingen worden 6 weken voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar  gemaakt op deze web-site en kenbaar gemaakt in de praktijkruimte. De cliënt dient uitsluitend direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via Tikkie/Betaalverzoek te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy:

De cliënt voorziet Pedicure praktijk By Roos  vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure praktijk By Roos aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure praktijk By Roos behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure praktijk By Roos Geldermalsen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding:

Pedicure praktijk By Roos is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure praktijk By Roos verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijk Pedicure praktijk By Roos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure praktijk By Roos is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure praktijk By Roos is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

8. Beschadiging & diefstal:

Pedicure praktijk By Roos heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. Pedicureprakti jk By Roos meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Garantie:

Pedicure praktijk By Roos Geldermalsen geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten.
Deze garantie  vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door Pedicure praktijk By Roos geadviseerde heeft gebruikt.

  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Klachten:

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan Pedicure praktijk By Roos. Pedicure praktijk By Roos moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien Pedicure praktijk By Roos en de klager niet tot een oplossing komen kan de klacht bij de geschillencommissie gedeponeerd worden.

(www.degeschillencommissie.nl)

Indien een schadevergoeding van toepassing is, zal deze niet meer zijn dan het bedrag van de uitgevoerde behandeling.

11. Recht:

Op elke overeenkomst tussen Pedicure praktijk By Roos Geldermalsen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.